Jump to: navigation, search

Vedel, Anders Sørensen 1643a

Vedel, Anders Sørensen, ed. It hundrede udvaalde Danske Viser om allehaande merckelige Krigs Bedrifft, oc anden seldsom Eventyr, som sig her udi Riget ved gamle Kemper, naffnkundige Konger, oc ellers fornemme Personer begiffuet haffuer, aff arilds tid indtil denne nerværendis Dag. Oc nu paa Ny igien oplagt. Kiøbenhaffn: prentet aff Peter Haake. Paa Jørgen Holsts Bogf. bekaastning, 1643. 284 leaves.


Copies

  • Royal Library, Copenhagen; Hielmst. 1848 8°


Citation


Later editions/printings